Ellátottjogi képviselő
Itt add meg az alcímet

Intézményünk területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

Huszárné Török Katalin
Tel: 06 20/ 4899 661
E-mail cím: katalin.torok@ijb.emmi.gov.hu

Az ellátottjogi képviselő a székhely és telephely intézményekben havonta fogadóórát tart.
Az ellátottjogi képviselő - törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között - védi az ellátottak jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.
Az ellátottjogi képviselő tevékenysége során:
* segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában;
* segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában;
* megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról;
* a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét;
* az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá e jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során;
* intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére.